Sari la conținut

Termene și Condiții

Această pagină web reprezintă un Document și reglementează utilizarea site-ului webse.ro.

Administratorul webse.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui Document, fără vreo notificare sau explicație, pentru a reflecta eventuale modificări legislative și actualizări ale Termenelor, Condițiilor și Politicilor de Utilizare. În cazul unei modificări, în antetul acestei pagini web va fi afișată data la care s-a produs actualizarea paginii. Acest Document este considerat ca fiind acceptat în totalitate de către persoana care accesează site-ul webse.ro și, din acest motiv, avem rugămintea să verificați periodic conținutul acestei pagini web.

Documentul este guvernat de legea română și conține următoarele capitole pe care vă rugăm să le citiți înainte de a naviga pe site și, cu precădere, înainte de a plasa o comandă:

Definiții aplicabile prezentului Document
Termene și Condiții de Utilizare
Condiții generale
Declinarea responsabilității
Termene și Condiții de Vânzare
Confidențialitate
Drepturi și obligații
Plasare Comandă
Plăți și restituiri
Declinarea responsabilității
Forța majoră
Soluționarea litigiilor
Politica de prelucrarea și protecție a datelor cu caracter personal
Cine prelucrează datele cu caracter personal?
Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea lor?
Cu ce temei și scop sunt prelucrate datele cu caracter personal?
Ce fel de date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate?
Cui sunt transmise datele cu caracter personal prelucrate?
Cum sunt protejate datele cu caracter personal?
Cât timp sunt păstrate datele cu caracter personal prelucrate?
Ce drepturi are o persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate?
Politica de administrare a tehnologiei de tip cookie
Ce sunt cookie-urile?
La ce folosesc cookie-urile?
Cum sunt clasificate cookie-urile?
Cum pot fi controlate cookie-urile?
Ce cookie-uri folosește acest site?

1. Definiții aplicabile prezentului Document

– Site – reprezintă site-ul web disponibil pe Internet la adresa webse.ro, administrat de către Proprietar, în cadrul căruia Utilizatorul și Clientul au acces la un Conținut.
– Utilizator – reprezintă persoana în vârstă de minimum 16 ani împliniți care accesează Conținutul Site-ului și care poate emite o Comandă.
– Proprietar – este reprezentat de ELEMENTE DIGITALE SRL, cu sediul în Târgoviște, Aleea Mănăstirea Dealu nr. 23H1, jud. Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/154/2022, Cod Unic de Înregistrare Fiscală: 45561550, cu drept de proprietate asupra domeniului Internet webse.ro, asupra Site-ului și asupra Conținutului acestuia.
– Conținut – este reprezentat de toate informațiile din cadrul Site-ului ce pot fi vizualizate/accesate prin intermediul Internetului, incluzând imaginile, înregistrările audio și video, Specificațiile, elementele informatice, grafice și de design, inclusiv dar fără a se limita la informațiile transmise prin email de către Prestator către Utilizator/Client.
– Specificații – reprezintă descrieri, caracteristici tehnice și termene de implementare ale unui Serviciu sau ale unui pachet de Servicii. Specificațiile sunt marcate și afișate în cadrul fiecărei pagini web dedicate pe Site unui Serviciu sau unui pachet de Servicii.
– Serviciu – reprezintă orice activitate, beneficiu sau utilitate cu valoare economică, inclusiv cele menționate în Comandă sau cele corelate cu acestea.
– Comandă – reprezintă o cerere electronică emisă prin intermediul Site-ului, prin care un Utilizator solicită prestarea unui Serviciu din partea Prestatorului și este de acord să facă plata Serviciului.
– Prestator – este reprezentat de Proprietarul care a confirmat o Comandă prin emiterea facturii fiscale aferente Tranzacției ce privește Comanda. Prestatorul este Parte contractantă alături de Client.
– Client – reprezintă Utilizatorul care a emis o Comandă ce a fost confirmată de către Prestator. Clientul este Parte contractantă alături de Prestator.
– Parte – reprezintă pe fiecare dintre persoanele fizice sau juridice între care a fost încheiat un Contract.
– Contract – reprezintă o convenție legală la distanță, încheiată între Prestator, în calitate de executant și Client, în calitate de achizitor, fără prezența fizică a acestora.
– Tranzacție – reprezintă încasarea sumei de bani rezultate din vânzarea unui Serviciu printr-o modalitate de plată pusă la dispoziția Clientului de către Prestator.
– Coș de cumpărături – reprezintă un element informatic din cadrul Site-ului ce permite Utilizatorului să creeze o listă cu unul sau mai multe Servicii pe care e este interesat să îl/le achiziționeze.
– GDPR – reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut și sub denumirea de General Data Protection Regulation, respectiv Regulamentul general privind protecţia datelor.
– Pronumele Noi – îi reprezintă în cadrul Site-ului pe Proprietar împreună cu furnizorii/subcontractanții săi.
– Particula (a) – înlocuiește în cadrul Site-ului simbolul „@” din formatul adreselor de email și are rolul de a proteja adresele față de preluarea și utilizarea acestora prin mijloace automate.

Cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context, cu excepția unei prevederi contrare.

2. Termene și Condiții de Utilizare

2.1. Condiții generale


Utilizarea Serviciilor și/sau a Conținutului de pe Site reprezintă totodată acceptarea și respectarea de către Utilizator/Client a Termenelor și Condițiilor de Utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu cele ce urmează, aveți posibilitatea de a nu utiliza acest Site.

Utilizatorul/Clientul se obligă să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri si prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă. Utilizarea abuzivă reprezintă folosirea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, reglementarilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Proprietarului. Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul/Clientul se obligă să nu afecteze și să nu interfereze în vreun fel cu elementele de securitate ale Site-ului și/sau cu funcțiile ce previn, restricționează sau limitează utilizarea Site-ului.

Conținutul Site-ului aparține Proprietarului, fiind protejat de legislația privind proprietatea intelectuală. Este interzisă copierea și/sau reproducerea Conținutului, integral sau parțial, fără permisiune scrisă din partea Proprietarului. Este interzisă transmiterea către Site a materialelor ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene sau a altor materiale care contravin legii române sau celei europene.

2.2. Declinarea responsabilității


Proprietarul face toate eforturile pentru a furniza informații corecte pe Site și pentru a-l menține activ 24 de ore din 24. Totuși, din cauza unor factori externi imposibil de controlat precum defecțiuni tehnice, erori informatice, atacuri cibernetice și altele, există posibilitatea ca Site-ul să nu funcționeze sau să funcționeze eronat, astfel că:
– Proprietarul nu poate garantă acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate pe Site;
– Proprietarul poate, fără vreo notificare sau explicație, să suspende sau să înceteze accesul la Site sau la o parte a Conținutului;
– Proprietarul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării, a întreruperii utilizării sau a lipsei regularității în funcționare a Site-ului, a Conținutului și/sau a Serviciilor furnizate;
– Proprietarul este absolvit de responsabilitate în toate cazurile, pentru orice daune ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor publicate, chiar dacă Proprietarul a fost informat asupra posibilității apariției unor daune.

3. Termene și Condiții de Vânzare

3.1. Confidențialitate


Odată cu efectuarea unei Comenzii pe Site, Clientul își exprimă consimțământul pentru comunicarea prin email sau/și prin telefon cu Prestatorul și implicit pentru colectarea și prelucrarea de către Prestator a datelor personale necesare proceselor de comunicare și facturare în conformitate cu Politica de prelucrarea și protecție a datelor cu caracter personal. Clientul își exprimă consimțământul pentru prezentarea în cadrul Site-ului a unor imagini ce pot reprezenta programe informatice și site-uri web rezultate din prestarea Serviciilor.

Clientul înțelege dreptul de proprietate intelectuală al Prestatorului și nu va dezvălui niciunei terțe parți, nici nu va face publice informările primite de la Prestator.
Informațiile confidențiale reprezintă informații conținute în înscrisuri, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, machete, scheme logice, programe de calculator, documente, planuri de marketing, strategii și proceduri de lucru, informații speciale agreate cu partenerii, informații referitoare la numele clienților sau furnizorilor, parole, chei de acces la baze de date de orice natura, informații scrise sau sub orice altă formă materială, care au ajuns la cunoștința Prestatorului sau Clientului în mod direct sau indirect.

Părțile vor utiliza informațiile confidențiale numai în scopul îndeplinirii obligațiilor ce le revin. Părțile nu vor dezvălui terților informațiile confidențiale la care au acces în urma furnizării și a utilizării Serviciilor. Oricare Parte va putea transmite informații confidențiale la cererea unei autorități publice în exercitarea de către aceasta a atribuțiilor ei stabilite prin lege. În acest caz, în măsura permisă de lege, Partea în cauză va informa în cel mai scurt cealaltă Parte în legătură cu natura cererii autorității publice, informațiile dezvăluite și data dezvăluirii acestora.

Oricărei Părți îi revine obligația să informeze cu promptitudine autoritățile abilitate și cealaltă Parte cu privire la orice incident de securitate existent sau suspectat a se produce, care implică datele cu caracter personal.

3.2. Drepturi și obligații


Termenele și Condițiile de Vânzare reprezintă un Contract și se aplică tuturor Comenzilor efectuate prin intermediul site-ului webse.ro. Prezentele Termene și Condiții de Vânzare pot fi modificate unilateral de către Prestator, dar în cazul Contractelor aflate în derulare, orice modificare a Termenelor și Condițiilor de Vânzare îi va fi adusă la cunoștință Clientului în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificarea să devină efectivă. Dacă, în cadrul acestui termen, Clientul nu comunică în scris către Prestator dezacordul privind modificarea Termenelor și Condițiilor de Vânzare, atunci modificarea va fi considerată acceptată, iar noile prevederi vor produce efecte depline în raporturile dintre părți. Comenzilor noi li se aplică Termenele și Condițiile de Vânzare în vigoare la momentul plasării Comenzilor.

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuneia dintre Parți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte Părți. Clientul nu își poate transfera drepturile sau obligațiile ce decurg din sau în legătură cu Contractul fără aprobarea prealabilă a Prestatorului, transmită în scris.

Drepturile de autor pentru informațiile și elementele vizuale stocate în bazele de date ale site-urilor web realizate de către Prestator în urma Serviciilor furnizate aparțin Clientului. Drepturile de autor pentru codurile sursă specifice limbajelor de programare aplicate pentru realizarea site-urilor web și/sau a programelor informatice, aparțin Prestatorului și/sau furnizorilor săi.

Prestatorul își va utiliza cunoștințele profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și pentru a furniza Clientului Serviciile comandate, în conformitate cu Specificațiile afișate pe Site, fiind responsabil față de Client pentru obligațiile contractuale asumate. Prestatorul poate subcontracta terțe părți pentru servicii adiționale ce țin de onorarea Comenzii.

Termenul general pentru finalizarea unui proiect comandat este de 30 de zile de la confirmarea Comenzii și poate fi modificat de Prestator prin publicarea altui termen în cadrul Specificațiilor. Termenul general de începere a furnizării Serviciilor comandate este de 48 de ore de la emiterea facturii fiscale. În cazul în care Prestatorul primește de la Client informații sau cerințe eronate în legătură cu procedurile și modalitățile de prestare a Serviciilor, Prestatorul va stabili un nou termen de onorare a Comenzii și îl va comunica Clientului.

Prin plasarea Comenzii, Clientul garantează că înțelege domeniul și modul de utilizare al Serviciului comandat. Clientul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la personalizarea Serviciilor contractate. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către Client a unor informații incorecte sau incomplete.

Acceptarea Serviciilor este considerată îndeplinită atunci când Serviciile prestate și rezultatele acestora sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Specificații. În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile furnizate nu sunt conforme Specificațiilor, va comunica Prestatorului aspectele neconforme, în termen de 14 zile de la finalizarea proiectului. Prestatorul va aduce la conformitate proiectul neconform, în termen de 30 de zilei de la sesizarea transmisă de Client. Contractul încetează de drept și Clientul își pierde dreptul la retragere din Contract după executarea completă a Contractului de către Prestator.

Prestatorul va respecta toate legile și reglementările aplicabile la obligațiile sale contractuale. Prestatorul face toate eforturile pentru a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile Serviciilor prestate. Totuși, din cauza unor probleme tehnice sau erori informatice există posibilitatea ca unele prețuri și/sau Specificații să apară eronat pe Site. În cazul efectuării unei Comenzi cu un preț derizoriu, Prestatorul are dreptul să anuleze Comanda, restituind Clientului în totalitate suma de bani plătită pentru Comandă, în termen de 14 zile de la data efectuării Tranzacției.

În cazul efectuării unei Comenzi pentru un Serviciu cu Specificații eronate, Prestatorul va depune toate eforturile în vederea furnizării către Client a unor Servicii cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate pe Site la momentul plasării Comenzii. În cazul în care Clientul nu este de acord cu propunerile Prestatorului, Prestatorul are dreptul să anuleze Comanda, restituind Clientului în totalitate suma de bani plătită pentru Comandă, în termen de 14 zile de la data efectuării Tranzacției. În cazul în care una sau mai multe prevederi referitoare la Servicii intră în conflict cu oricare cerință legală aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Părțile contractante se vor strădui să convină asupra unor noi prevederi care să respecte cerințele legale.

Comunicarea Clientului cu Prestatorul se poate face prin formularul de pe Pagina de Contact a Site-ului sau prin email, la adresa: contact(a)webse.ro. Orice comunicare între Părți referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale trebuie să fie transmisă în scris. Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității în ceea ce privește date de acces precum parole, chei de acces, nume de utilizator și altele transmise de către Prestator pentru gestionarea accesului la proiectele în derulare.

Prestatorul nu are autoritatea de a-și asuma responsabilități sau obligații în locul Clientului și nu poate reprezenta Clientul în niciun fel de situații. Prestatorul nu poate garanta așteptările Clientului în privința traficului web sau în privința profitului de pe urma Serviciilor furnizate. Prestatorul și/sau furnizorii/subcontractanții săi nu pot fi făcuți vinovați pentru eventuale pierderi.

Prestatorul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Client a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Serviciilor, scopul utilizării acestora sau conținutul transmis, stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unei operațiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor. Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu Clienți ce manifestă un comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal. Prestatorul are dreptul ca, atunci când consideră că acțiunile Clientului au fost săvârșite cu rea intenție, să solicite despăgubiri de la Client în conformitate cu legislația în vigoare.

3.3. Plasare Comandă


Utilizatorul/Clientul poate naviga pe paginile disponibile în cadrul Site-ului pentru a vizualiza informații generale despre Servicii prin utilizarea meniului cu legături (link-uri/URL-uri) din partea de sus a Site-ului. În același mod, Utilizatorul/Clientul poate accesa pagina Prețuri, în cadrul căreia poate vizualiza Serviciile oferite. Utilizând legăturile din cadrul paginilor Site-ului, Utilizatorul/Clientul poate accesa fiecare pagină dedicată unui Serviciu specific.

Pe fiecare pagină dedicată unui Serviciu, Utilizatorul/Clientul poate vizualiza descrierea, prețul și informațiile referitoare la termenul de implementare specific Serviciului descris. Descrierea „Indisponibil” din pagina dedicată unui Serviciu presupune faptul că acel Serviciu nu poate fi comandat la momentul accesării paginii.

Atât pe anumite pagini ale Site-ului cât și pe fiecare pagină dedicată unui Serviciu, Utilizatorul/Clientul are posibilitatea de a adăuga Serviciul dorit pe lista sa de achiziții din cadrul Site-ului, numită generic „Coș de cumpărături”, prin apăsarea butonului marcat cu textul „Adaugă în Coș”. Utilizatorul/Clientul poate adăuga în Coșul de cumpărături unul sau mai multe Servicii diferite ori identice, dar nu mai multe decât permite configurația Site-ului.

Prin apăsarea primului buton din partea dreaptă a meniului aflat în partea de sus a Site-ului, Utilizatorul/Clientul poate vizualiza lista sa de achiziții, iar prin apăsarea butonului marcat cu textul „Vezi Coșul”, Utilizatorul/Clientul poate accesa pagina numită generic „Coșul Tău”. În cadrul paginii Coșul Tău, Utilizatorul/Clientul poate vizualiza și poate actualiza lista sa de achiziții prin modificarea cantităților și prin ștergerea Serviciilor din listă.

Pentru a pregăti lansarea Comenzii, Utilizatorul/Clientul va apăsa butonul marcat cu textul „Continuă cu Finalizarea Comenzii” din cadrul paginii Coșul Tău, acțiune ce va deschide pagina numită generic „Detalii Comandă”. În formularul din cadrul paginii Detalii Comandă, Utilizatorul/Clientul va completa cel puțin câmpurile obligatorii și va alege metoda de plată. Câmpurile marcate cu textul „Opțional” pot rămâne necompletate.

Prin bifarea opțiunii ce confirmă citirea și acceptarea Termenelor și Condițiilor, Utilizatorul/Clientul își exprimă în mod expres și fără echivoc consimțământul referitor la respectarea prevederilor din cadrul Termenelor și Condițiilor, în versiunea comunicată în cadrul Site-ului la data plasării Comenzii. Utilizatorul/Clientul îi poate transmite Prestatorului Comanda sa prin apăsarea butonului marcat cu textul „Plasează Comanda”. Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul/Clientul își asumă faptul că toate datele pe care le-a furnizat, necesare procesului de cumpărare și facturare, sunt corecte.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul a ales ca metodă de plată transferul bancar și Tranzacția se finalizează cu succes, Comanda este confirmată de către Prestator prin emiterea facturii fiscale și transmiterea acesteia Clientului, în format electronic, pe adresa de email indicată în formularul din cadrul paginii Detalii Comandă, în termen de 24 de ore de la confirmarea de către Bancă a transferului sumei corespunzătoare Serviciilor comandate.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul a ales plata online cu cardul bancar prin NETOPIA Payments, după apăsarea butonului marcat cu textul „Plasează Comanda” Utilizatorul/Clientul va fi direcționat către pagina furnizorului de servicii de procesare a plăților pentru a completa câmpurile referitoare la datele cardului bancar. Dacă Tranzacția se finalizează cu succes, Comanda este confirmată de către Prestator prin emiterea facturii fiscale și transmiterea acesteia Clientului, în format electronic, pe adresa de email indicată în formularul din cadrul paginii Detalii Comandă, în termen de 24 de ore de la confirmarea plății de către NETOPIA Payments.

Încheierea Contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la plasarea comenzii. În cazul anulării din orice motiv a unei Comenzi, Prestatorul va restitui Clientului în totalitate suma de bani plătită pentru Comandă, în termen de 14 zile de la data anulării Comenzii și niciuna dintre Părți nu va pretinde/solicita daune.

3.4. Plăți și restituiri


Prețurile Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului sunt exprimate în Lei (RON). Prestatorul nu este plătitor de TVA, astfel că prețurile specificate pe Site nu includ Taxa pe valoarea adăugată. Prețurile afișate pe Site au caracter informativ și pot suferi modificări neanunțate.

Modalitățile de plată pentru finalizarea unei Comenzi sunt: plata prin transfer bancar și plata online cu cardul bancar. Prestatorul nu este responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar fără a se limita la comisioane percepute de bănci.

În cazul în care Clientul optează pentru plata cu cardul bancar ca metodă de achitare a costurilor Serviciilor contractate, plata se realizează prin intermediul NETOPIA Payments, platformă ce oferă servicii de procesare și administrare a plăților derulate în mediul online folosind metode de plată electronice. Serviciile disponibile prin intermediul platformei NETOPIA Payments sunt furnizate de către societatea NETOPIA Payments SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/9170/2003 și sunt supuse unor Termene și Condiții. NETOPIA Payments SRL nu are niciun fel de răspundere in ceea ce privește conținutul site-ului webse.ro.

În cazul în care, din motive obiective, un Serviciu nu poate fi furnizat, Prestatorul va restitui Clientului în totalitate suma de bani primită pentru Serviciul nefurnizat, în termen de 14 zile de la data constatării imposibilității furnizării Serviciului.

În conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014, în cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere din Contract după prestarea completă a Serviciilor contractate, suma de bani plătită de Client pentru prestarea Serviciilor nu mai poate fi returnată. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere din Contract după începerea executării Serviciilor contractate, dar înainte de prestarea completă a acestora, Prestatorul va restitui Clientului sumele de bani rămase disponibile și necheltuite în scopul prestării Serviciilor, în termen de 14 zile de la data exercitării dreptului de retragere.

3.5. Declinarea responsabilității


Prestatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Prestator a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale. Prestatorul nu poate fi responsabil pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a oricărui site web sau program informatic rezultat din îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Prestatorul nu poate fi responsabil pentru defecțiuni tehnice ale echipamentelor furnizorilor de electricitate, de servicii Internet, de servicii de găzduire web, de procesare a plăților și/sau ale altor părți terțe intermediare. Prestatorul nu poate garanta faptul că orice Serviciu de pe Site va fi disponibil comercializării în orice moment.

Prestatorul îți rezervă dreptul de a înceta în orice moment comercializarea oricărui Serviciu. Specificațiile din cadrul Site-ului au caracter informativ și sunt documentate de către Prestator. Din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, Specificațiile unor Servicii pot fi incomplete. Prestatorul depune eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante.

3.6. Forța majoră


Forța majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei Părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor enumerare anterior care se manifestă fără a crea o imposibilitate de executare sau fără a face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Părți.

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă și exonerează Părțile contractante de răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din Părți să poată pretindă celeilalte daune/interese.

3.7. Soluționarea litigiilor


Clientul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractuale. În cazul în care, în termen de 15 zile de la începerea acestor tratative, Părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din municipiul Râmnicu Vâlcea.

4. Politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal

4.1. Cine prelucrează datele cu caracter personal?


Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului webse.ro sunt prelucrate de către ELEMENTE DIGITALE SRL, cu sediul în Târgoviște, Aleea Mănăstirea Dealu nr. 23H1, jud. Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/154/2022, Cod Unic de Înregistrare Fiscală: 45561550, în conformitate cu prevederile Regulamentului General al Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

4.2. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea lor?


Conform Regulamentului General (UE) 2016/679 sunt valabile următoarele definiții:
– Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
– Prelucrare – orice operațiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
– Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
– Parte terță – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
– Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
– Autoritate de supraveghere – o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 din Regulament. În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale.

4.3. Cu ce temei și scop sunt prelucrate datele cu caracter personal?


Datele personale colectate prin intermediul site-ului webse.ro sunt prelucrate în temeiul consimțământului prealabil și explicit al persoanei vizate, cu scopul de a încheia și executa contracte de prestări servicii informatice, în baza interesului legitim al proprietarului site-ului webse.ro de a desfășura o activitate comercială.

Scopul prelucrării datelor personale include activitățile de comunicare cu utilizatorii site-ului webse.ro, de preluare și validare a comenzilor, de facturare, de soluționare a problemelor tehnice, de returnare a contravalorii serviciilor neprestate și de promovare a serviciilor prestate.

În anumite cazuri prevăzute de legislația în vigoare, scopul prelucrării datelor personale poate include acțiuni de protejare a activității comerciale și a drepturilor proprietarului site-ului webse.ro prin măsuri de detectare și prevenire a tentativelor de fraudare, prin măsuri de protecție a site-ului și prin transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.

4.4. Ce fel de date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate?


Datele personale prelucrate sunt cele primite de la utilizatori și clienți. Date personale colectate sunt limitate la ceea ce este necesar pentru scopul în care sunt prelucrate. Pentru a putea asigura comunicarea cu utilizatorii ce folosesc formularele de contact de pe site-ul webse.ro, le sunt solicitate acestora un nume și o adresă de email.

În scopul emiterii de facturi fiscale, le sunt solicitate utilizatorilor: numele, prenumele, adresa de facturare și adresa de email. Totodată le este oferită utilizatorilor și posibilitatea de a adăuga, opțional, în formularul de comandă: un număr de telefon, denumirea firmei pe care o reprezintă, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al firmei reprezentate și Codul Unic de Înregistrare Fiscală al acesteia.

În cazul în care un Client persoană fizică achiziționează serviciul de înregistrare a unui domeniu de Internet cu extensie .RO, domeniul va fi înregistrat de către Prestator în numele Clientului, conform condițiilor impuse de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, respectiv cu condiția furnizării de către Client a Codului său Numeric Personal și a numărului său de telefon, alături de nume, adresă de facturare și adresă de email. Codul Numeric Personal va fi utilizat numai în scopul prestării serviciului de înregistrare a unui domeniu de internet cu extensie .RO.

În cazul în care Clientul alege transferul bancar ca metodă de plată a costurilor Serviciilor contractate, numărul de cont (IBAN) din care se face plata va fi utilizat numai în cazul necesității returnării de către Prestator a unor sume de bani în contul Clientului. În cazul în care Clientul optează pentru plata online cu cardul bancar ca metodă de plată a costurilor Serviciilor contractate, plata se realizează prin intermediul NETOPIA Payments și este supusă unor Termene și Condiții.
Site-ul webse.ro nu are acces în nicio situație la datele cardurilor bancare utilizate ca mijloc de plată.

4.5. Cui sunt transmise datele cu caracter personal prelucrate?


În funcție de serviciul contractat, pot fi transmise unor părți terțe anumite date cu caracter personal, limitate strict la ceea ce este necesar în vederea furnizării serviciului contractat. Părțile terțe pot reprezenta, după caz, furnizori de servicii de procesare și administrare a plăților, furnizori de servicii bancare, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de înregistrare a denumirilor de domenii pe Internet, furnizori de servicii de găzduire a site-urilor, furnizori de servicii publicitare, furnizori de servicii foto-video.

În cazul în care Proprietarului Site-ului webse.ro îi revine o obligație legală sau dacă este necesar să își apere un interes legitim, poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, pe baza dispozițiilor legale în vigoare.

4.6. Cum sunt protejate datele cu caracter personal?


Securitatea datelor cu caracter personal este asigurată prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice specifice precum:
– utilizarea de conexiuni securizate între dispozitivele utilizatorilor și site-ul webse.ro;
– utilizarea tehnologiilor de criptare a informațiilor;
– stocarea datelor pe servere securizate.
Accesul la datele cu caracter personal de către terți se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor.

Cu toate că sunt utilizate măsuri specifice de protecție a datelor, transmiterea de informații prin intermediul Internetului nu poate fi complet securizată, existând riscul ca datele să fie interceptate şi utilizate de către părți terțe neautorizate. Acest risc este comun la nivelul Internetului și nu este specific site-ului webse.ro, astfel încât nu poate fi garantată securitatea datelor transmise către site. Proprietarul webse.ro nu poate fi făcut responsabil pentru vulnerabilități ale unor sisteme ce nu sunt sub controlul său.

4.7. Cât timp sunt păstrate datele cu caracter personal prelucrate?


Perioada în care datele cu caracter personal sunt păstrate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate. Astfel, în cazul unor prevederi legale ce reglementează arhivarea unor date cu caracter personal, datele cu caracter personal prelucrate sunt păstrate pe toată perioada de timp prevăzută în legislație. În cazul lipsei unor prevederi legale specifice, datele cu caracter personal prelucrate sunt păstrate în scopul optimizării și personalizării serviciilor oferite, timp de 3 ani de la ultima comunicare a persoanei vizate cu administratorul site-ului webse.ro.

4.8. Ce drepturi are o persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate?


Oricărei persoane îi sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului General (UE) 2016/679, respectiv:
– Dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor;
– Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal;
– Dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor;
– Dreptul la restricționarea prelucrării;
– Dreptul la portabilitatea datelor;
– Dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;
– Dreptul de a se adresa ANSPDCP în caz de încălcare a drepturilor garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
– Dreptul de a se adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta prin intermediul formularului din Pagina de Contact sau prin email, la adresa: data(a)webse.ro.

5. Politica de administrare a tehnologiei de tip cookie

5.1. Ce sunt cookie-urile?


Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din identificatori ce conțin numere și litere, cărora utilizatorul le poate permite sau interzice stocarea de date pe dispozitivul utilizat în accesarea Internetului. Cookie-urile acceptate permit stocarea unor date în dispozitivul utilizat, în momentul în care acesta accesează site-uri web printr-o conexiune la Internet.

Această formă de informație poate fi considerată un „drapel” localizat în dispozitivul de pe care utilizatorul accesează site-uri web, pe care site-urile îl recunosc și în funcție de care acestea își optimizează și personalizează afișarea și funcționarea. Un cookie reprezintă un tip de dată digitală complet pasivă, ce nu poate nici executa și nici rula programe informatice.

5.2. La ce folosesc cookie-urile?


Cookie-urile au rolul de a recunoaște dispozitivul utilizatorului unui site. Ele sunt instalate printr-o solicitare emisă de către serverul ce găzduiește site-ul, către aplicația de navigare pe Internet (browser) de pe dispozitivul utilizatorului.

Acest tip de fișier ajută ca informația conținută la nivel de site web să fie prezentată într-un mod cât mai bine adaptat la preferințele utilizatorului. Cookie-urile transmit site-urilor informații legate de preferințele utilizatorului și pot fi utilizate în generarea de statistici anonime referitoare la numărul de utilizatori ai unui site, paginile cel mai des accesate etc.

Principalul scop al cookie-urilor este să rețină preferințele utilizatorului la nivel de site, preferințe ce pot include setări privind confidențialitatea, menținerea sau deconectarea din contul de client, conținutul coșului de cumpărături, limba de afișare a site-ului, operarea resurselor în vederea optimizării vitezei de încărcare a site-ului, setări pentru publicitate relevantă etc.

5.3. Cum sunt clasificate cookie-urile?


Cookie-urile se clasifică după perioada de existență și după scopul utilizării. În funcție de perioada de existență, există două categorii principale: cookie-uri temporare și cookie-uri persistente. Cele temporare rămân în terminalul utilizatorului doar până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației de navigare. Cele persistente rămân pe terminalul utilizatorului pentru o perioadă definită de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

În funcție de scopul utilizării, există, de asemenea, două categorii principale: cookie-uri esențiale funcționării site-ului și cookie-uri neesențiale funcționării acestuia. Cookie-urile esențiale sunt considerate strict necesare pentru buna funcționare a unui site, motiv pentru care acestea pot să nu depindă de acordul prealabil al utilizatorului pentru a fi descărcate pe dispozitivul folosit. În acest caz, utilizatorul le poate bloca prin modificarea setărilor aplicației de navigare utilizate, dar prin această acțiune va obliga site-ul să nu va afișeze anumite funcții și elemente componente.

Cookie-urile neesențiale sunt clasificate la rândul lor în numeroase subcategorii dintre care cele mai utilizate sunt: cookie-uri de măsurare a performanței site-ului, cookie-uri de analiză, cookie-uri de înregistrare și cookie-uri pentru publicitate. Cookie-urile pot aparține atât site-ului utilizat cât și partenerilor acestuia, platformelor de tip social media sau furnizorilor de publicitate. Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite în vederea furnizării de reclamă în mod preferențial, în funcție de setările și interesele utilizatorului.

5.4. Cum pot fi controlate cookie-urile?


Conform normelor GDPR, cookie-urile neesențiale funcționării unui site vor fi activate doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul în legătură cu utilizarea lor. Utilizatorul își poate retrage ulterior consimțământul dat prin modificarea setărilor aplicației de navigare utilizate. Detalii despre modul în care se poate exercita controlul asupra cookie-urilor sunt disponibile, în funcție de tipul aplicației utilizate pentru navigare, pe site-urile dedicate, după cum demonstrează următoarele exemple:
– Șterge, activează și gestionează cookie-urile în Google Chrome;
– Gestionarul de cookie-uri din Mozilla Firefox;
– Navigarea prin date și confidențialitatea Microsoft Edge;
– Cum se șterg fișierele module cookie în Internet Explorer.
Pentru mai multe informații despre modul de funcționare al publicității bazate pe cookie-uri și pașii care trebuie urmați pentru protejarea datelor personale, recomandăm parcurgerea site-ului youronlinechoices.com/ro.
Site-urile menționate mai sus nu ne aparțin și nu suntem responsabili de conținutul acestora.

5.5. Ce cookie-uri folosește acest site?


Site-ul webse.ro folosește cookie-uri esențiale funcționării lui, precum:
– cookie nativ aplicațiilor PHP, utilizat pentru a stoca identificatori unici de sesiune și pentru gestionarea sesiunii;
– cookie pentru afișarea mesajului referitor la confidențialitate și preferințe;
– cookie pentru reținerea preferințelor utilizatorului privind confidențialitatea;
– cookie pentru reținerea preferințelor utilizatorului referitoare la afișarea de tip listing;
– cookie pentru reținerea conținutului coșului de cumpărături;
– cookie pentru funcționalitatea aplicației de plăți;
– cookie pentru funcționalitatea aplicației de trimitere a mesajelor;
– cookie pentru diferențierea afișării între dispozitivele mobile și cele non-mobile.
Utilizatorul poate bloca cookie-urile esențiale prin configurarea aplicației de navigare pe care o utilizează, iar astfel site-ul nu va afișa funcțiile și elementele care depind de cookie-uri.

Momentan, site-ul webse.ro nu folosește cookie-uri neesențiale, dar ne rezervăm dreptul de a utiliza:
– cookie pentru afișarea de elemente și fonturi personalizate;
– cookie pentru încorporarea clipurilor video;
– cookie pentru măsurarea și analiza traficului;
– cookie pentru încorporarea de elemente Google Maps.
Cookie-urile neesențiale pot fi dezactivate de utilizator prin apăsarea pe marcajul Preferințe Cookie-uri, afișat în partea de jos a site-ului, în cadrul mesajului referitor la confidențialitate. Mesajul referitor la confidențialitate este afișat până la apăsarea pe marcajul Accept. Pentru reafișarea mesajului, este necesară ștergerea cookie-urilor site-ului, prin accesarea setărilor aplicației de navigare utilizate.

Cookie-urile nu identifică utilizatorul site-ului, ci dispozitivul de pe care site-ul este accesat, doar în măsura în care aplicația de navigare este configurată să permită efectuarea identificării. Dispozitivul identificat de cookie-uri nu este asociat cu identitatea utilizatorului. Datele generate în timpul utilizării tehnologiei de tip cookie sunt criptate în vederea blocării accesului neautorizat la acestea. Datele cu caracter personal precum nume, adrese ori date bancare nu sunt destinate utilizării de către tehnologia de tip cookie, iar adresele IP ale utilizatorilor sunt anonimizate în mod automat în momentul accesării site-ului.

Vă mulțumim pentru atenția cu care ați parcurs această pagină!
În cazul în care aveți întrebări suplimentare referitoare la Termenele și Condițiile de Utilizare sau de Vânzare, Politica de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, Politica de administrare a tehnologiei de tip cookie sau alte informații prezentate pe site-ul webse.ro, vă rugăm să ne scrieți pe Pagina de Contact.